Privacybeleid

WARP vzw
APOSTELSTRAAT 20, 9100 SINT NIKLAAS
e-mail: info@warp-art.be

Over het privacybeleid

WARP vzw, met maatschappelijke zetel te Apostelstraat 20, 9100 Sint-Niklaas vindt de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we u via dit privacybeleid zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan.

De huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Stichting Jan Buytaert en WARP vzw. Deze laatste valt onder het beheer van Stichting Jan Buytaert. In deze Privacyverklaring legt WARP uit welke informatie over u wordt verzameld, waarvoor het die informatie wil gebruiken en aan wie het deze informatie doorgeeft. WARP kan te allen tijde het privacybeleid aanpassen door bv. juridische wijzigingen in het privacybeleid (extern), maar ook door veranderingen binnen de werking (intern).

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?


Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van WARP en Stichting Jan Buytaert, hierna kortweg WARP genoemd. Onder ‘alle diensten’ van WARP wordt verstaan: - de WARP-diensten waarmee u in contact komt via een bezoek aan WARP, media-acties, publieksevents georganiseerd door WARP alsook administratieve dienstverlening (sollicitaties, facturatie etc.) - alle onlinediensten van WARP, nl. de website, apps, internetdiensten aangeboden door WARP en de toegang tot content (bv. perssite voor journalisten, digitale platformen, …)

Van wie verzamelen we gegevens?

WARP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie WARP een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben.

Het verzamelen en verwerken van gegevens.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaat WARP ‘elke verwerking van persoonsgegevens’. Verwerking refereert aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen. WARP moet steeds de wettelijke vereiste toestemming van de bezoeker hebben voor het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens worden enerzijds op een beveiligde server van WARP en anderzijds op fysieke locaties bewaard. WARP beschikt over een procedure die in voege treedt bij (een) eventuele datalek(ken).

Hoe verzamelt WARP de gegevens?

Persoonlijke gegevens door u meegedeeld

Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken, zal u aan WARP een aantal persoonlijke gegevens doorgeven, zoals een e-mailadres, naam, geboortedatum, adres en woonplaats. Er kan ook bijkomende info gevraagd worden, zoals interesses om WARP te helpen meer aangepaste diensten te leveren.
Uw gegevens worden eveneens bewaard wanneer u met WARP in contact treedt via telefoon, mail, publieke WI-FI, een fysiek bezoek…

Persoonlijke gegevens die WARP verzamelt door uw gebruik van de WARP-onlinediensten

Dit zijn:

Logbestandsgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van uw bezoek, uw browser … Deze gegevens laten toe de bezoeker te herkennen en kunnen WARP vertellen hoe de bezoeker de diensten gebruikt. (bv. welke tentoonstellingen heeft u aangeklikt, welke events interesseren u, heeft u alleen aangeklikt of ook heeft u alles gelezen, hoe bent u op de website terechtgekomen …) Apparaatgegevens, zoals een IP-adres, het merk, type en besturingssysteem van uw toestel. Indien relevant kan WARP ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.

Waarom verzamelt WARP gegevens?

WARP verzamelt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Dienstverlening en onderhouden van de relatie met de bezoeker

WARP verzamelt gegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren:informeren over tentoonstellingen, activiteiten, ateliers, artist talks, openingen, persvoorstellingen, performances, algemene promotie, nieuwe publicaties …*uitnodigen op tentoonstellingen en allerlei soorten activiteiten verbonden aan WARP

Direct marketing

Mits uw goedkeuring verzamelt WARP uw gegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen m.b.t. activiteiten of nieuws m.b.t. WARP

Financiële administratie

WARP verwerkt persoonsgegevens teneinde de boekhouding en administratie van WARP correct te kunnen uitvoeren.

Rekruteringsdoeleinden

WARP verzamelt persoonsgegevens met het oog op het aanwerven van nieuwe personeelsleden. Dit gebeurt in onderling overleg.

Delen van de gegevens

WARP zal nooit persoonlijke gegevens doorgeven of verkopen aan derden.

Leveranciers

WARP doet een beroep op een aantal onafhankelijke dienstverleners, zoals voor het aanleveren van een aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties, … Het is dan ook mogelijk dat deze bedrijven in het kader van de opdracht gekregen van WARP toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. WARP laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en dat deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en het eventuele gebruik van deze gegevens en informatie.

Sociale media

Sommige WARP-onlinediensten hebben socialemediaknoppen van socialenetwerkplatformen zoals Instagram, Twitter en Facebook. Hierdoor kan de museumbezoeker informatie delen. Deze knoppen worden niet beheerd door WARP, maar door de sociale netwerken zelf. Bijgevolg heeft WARP geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken en is het WARP-privacybeleid hier niet van toepassing. Elk sociaal netwerk heeft een eigen privacybeleid dat de museumbezoeker kan raadplegen.

Autoriteiten

WARP kan verplicht worden persoonsgegevens te delen of door te geven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek of beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en op te lossen, om te voldoen aan de wet of om de rechten van WARP te beschermen.


Beveiliging van de gegevens

WARP heeft de nodige stappen ondernomen om zowel de digitale als de fysiek bewaarde persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date te houden.

Bewaartermijn van de gegevens

De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden voor de uitoefening van de WARP-activiteiten en het verlenen van onze diensten. Een wettelijke verplichting kan WARP verplichten uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Wat zijn de rechten van de bezoeker en hoe kunnen ze uitgeoefend worden?

Recht op toegang tot de persoonsgegevens
WARP biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien van de persoonlijke gegevens. De bezoeker heeft recht op antwoord op de volgende vragen: * Verwerkt WARP mijn persoonsgegevens? * Waarvoor zijn de persoonsgegevens verwerkt? * Welke categorieën van persoonsgegevens bestaan er? * Met welke categorieën van derden deelt WARP de persoonsgegevens? * Wat is de oorsprong van de verwerkte gegevens? * Waarom verwerkt WARP bepaalde persoonsgegevens automatisch?

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt de bezoeker de mogelijkheid om zijn/haar gegevens aan te passen of om uit te schrijven.

Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing
De bezoeker heeft op elk moment het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar gegevens voor directmarketingdoeleinden.

Recht op verbetering en verwijdering
Foutieve, verouderde of ongepaste persoonsgegevens kunnen op vraag altijd aangepast of verwijderd worden.

Recht ‘om vergeten te worden’
De bezoeker heeft op elk moment het recht zijn persoonsgegevens uit de bestanden van WARP te laten halen.

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons:

WARP vzw
APOSTELSTRAAT 20, 9100 SINT NIKLAAS
e-mail: info@warp-art.be