Nieuwsbrief

 

Schrijf je hieronder in zodat je regelmatig onze nieuwsbrief ontvangt.

 

(*)
(*)
(*)
Meest recente nieuwsbrief WARP Nieuwsbrief
(EN below) Beste lezer van onze nieuwsbrief,

We beleven het laatste weekend van de VOLT-tentoonstelling, maar ondertussen zijn we al volop bezig met de volgende projecten: bij WARP, in Eindhoven – maar de grootste ‘workload’ gaat naar de voorbereiding van de volgende Coup de Ville-tentoonstelling – voorjaar 2024!
Lees zoals je leeft: INTENS en UITBUNDIG! 

:: Vacature artistiek assistent ::

Word jij onze artistiek assistent bij Coup de Ville 2024?
 
Kunstenplatform WARP in Sint-Niklaas is op zoek naar een artistiek assistent (m/v/x) die zal bijdragen aan de realisatie van de komende editie van de parcourstentoonstelling Coup de Ville. 

Ben je gepassioneerd door de hedendaagse kunstwereld? Heb je praktische ervaring hoe een tentoonstelling tot stand komt? Heb je organisatorisch talent en denk je probleemoplossend? Heb je interesse in research maar ben je ook ‘hands on’? Neem je initiatief en communiceer je er ook over? Schrijf en spreek je vlot Nederlands en druk je je behoorlijk in het Engels uit om met de (internationale) kunstenaars om te gaan? Dan kunnen we zeker iets voor elkaar betekenen en hopen we je op langere termijn te kunnen engageren!
In filosofie en werking van WARP staat de kunstenaar centraal. Echter, voor de vijfde editie van Coup de Ville leggen we ook nadruk op het atletische aspect. Met de ondertitel ‘artists & athletes – the hill they climb’ zoeken we naar overeenkomsten en contrasten tussen die twee werelden.
Fiona Tan - Detail Saint Sebastian
Hoewel we met de hulp van een toegewijd bestuur en enthousiaste vrijwilligers al veel bereiken, streven we ernaar om van de volgende Coup de Ville een absoluut hoogtepunt te maken. Daarom zijn we op zoek naar extra ondersteuning.

Praktisch: 
 • Stuur je cv en kernachtige motivatie voor 17 september naar: info@warp-art.be t.a.v. Stef Van Bellingen
 • Gespreksmomenten vinden plaats op 29 en 30 september
 • De hoogste werkdruk ligt in de maand april 2024
 • Een deeltijds contract als bediende van bepaalde duur (oktober 2023- juni 2024) met een loon volgens CAO 329.01 en relevante anciënniteit en barema B1a.
 • Werkomgeving Sint-Niklaas
We kijken uit naar je inzending!

:: Laatste weekend VOLT-tentoonstelling ::

De Vredefeesten (vooral gekend als ‘ballonfeesten’) zijn tevens het laatste weekend van de tentoonstelling VOLT! Je kan nog komen kijken naar de vonken van zeventien artistieke visies op een wereld die onder hoogspanning staat. Het levert uitdagend en divers werk op rond heikele thema’s. Sommige werken hebben een hoge aaibaarheidsfactor en mogen zelfs aangeraakt worden. Andere zijn dan weer zo breekbaar dat je automatisch op een veilige afstand blijft. Wat denk je van het werk dat Emanuele Dainotti samen met Artificiële Intelligentie maakte? Is het de toekomst van de kunst of de ondergang ervan?
De deelnemende kunstenaars zijn: Simone Albers (NL), Floris Boccanegra (BE), Jolien Collen (BE), Emanuele Dainotti (IT), Andrea Freckmann (DE), Jamie Kane (SCO), Sebastian Kulbaka (POL/BE), Renée Pevernagie (BE), Nayra Martin Reyes (ES/BE), Jana Romanova (RU), Alice Schiavone (IT), Maaike Anne Stevens (NL), Yeon Sung (Z-Korea), Sanne Vaassen (NL), Gwen van den Bout (NL), Mirte van Duppen (NL), Stefanie Zito (VS) en special guest Megan Lindeman (VS).
 
Dat WARP al jarenlang aanstormend talent de weg wijst hoeft geen betoog. Tijdens de artist village ofte portfoliodagen van 2023 gingen deze zeventien internationale kunstenaars drie dagen lang in dialoog met toegewijde professionals. VOLT versterkt na de artist village de synergie tussen WARP en elk van de zeventien kunstenaars. Megan Lindeman, die in 2010 de Atlantische oceaan overstak om deel te nemen aan de toenmalige meerdaagse toont op VOLT als special guest recente tekeningen.
 
Aan de straatzijde kan je ook nog genieten van het etalageproject dat een kans geeft aan opkomende kunstenaars. In Etalage K1 (Apostelstraat 20) zie je het werk van Flore Tanghe en in etalage K2 (Apostelstraat 14) zie het werk van Maaike Huys.

:: Bren Heymans WATER-loop ::

In het kader van het langer lopend project WATER-loop realiseerde Bren Heymans samen met plantendeskundige Steven Annaert al een irrigatiesysteem. Wat daarbij in het oog springt zijn de plexibollen waarin de planten tegen de tuinmuur bij WARP hangen. Brens creativiteit leidde al tot bevloeiingssystemen in Indonesië – jaren geleden en nog steeds operationeel.
Nu heeft hij twee modules ontworpen: ééntje zorgt voor ijsvorming een andere leidt tot condens. Beide systemen zorgen (mits smelten bij het eerste) besprenkelen de bonsai-esdoorns – een stevig plant trouwen. Momenteel worden ze nog aangedreven door elektriciteit. De volgende stap is de aansluiting op een zonnepaneeltje. Misschien wel een interessant systeem om de plantsoenen en bloembakken in vele steden van vocht te voorzien?

:: Kunstreis Eindhoven ::

Ondertussen loopt er een project dat WARP realiseert met de werkplaats Make Eindhoven en De Fabriek in Eindhoven. Kunstenaars John Cobra, Niko Hendrickx, Geerke Sticker en Merel Van de Casteele hebben gedurende een jaar gefocust op merkwaardige materialen om hun ideeën te materialiseren.
Ze konden gebruik maken van de faciliteiten en de begeleiding bij de werkplaats Make Eindhoven en zullen de resultaten ervan presenteren in de majestueuze tentoonstellingsruimte De Fabriek in Eindhoven. We organiseren een uitstap met de bus op 11 november en bezoeken het Van Abbemuseum en maken nadien de vernissage mee van hun tentoonstelling met de fascinerende naam ‘Malabou in Malibu’.

Wil je graag met ons mee?
 • Deelname kost 40€ / 35€ voor leden
 • Busrit Sint-Niklaas – Eindhoven, inleiding op de bus, toegangsticket tot het Van Abbemuseum en de deelname aan de vernissage in De Fabriek in Eindhoven.
 • Vertrek: 8u30 parking zwembad Sint-Niklaas  / terugrit 17u30.
Overschrijving op het WARP-rekeningnummer: KBC: BE 48 7330 3601 5827 - vermelding: Uitstap Eindhoven)

:: DISCO-party op 7 oktober ::

Om bijkomende fondsen te werven voor de volgende Coup de Ville organiseren we een eerste atletische avond: de DISCO-party.

Wie zich deze muziek, en vooral dansstijl (hallo Midnight Fever!), nog herinnert zal thuiskomen op zaterdag 7 oktober. Gezien de gemiddelde leeftijd van wie zich deze periode nog kan herinneren aanleunt bij wat men ‘de rijpere jeugd’ noemt, zal je je moves kunnen uitvoeren tussen 20u en 01u des nachts. Lichamelijke inspanningen die langer zouden duren zijn voor deze leeftijdscategorie niet meer verantwoord. Hoewel, DJ Pete Vintage (remember ‘The 55’ – Kuiperskaai Gent), heeft er alleszins al zin in en als fervente nachtraaf zou het allemaal wel eens langer kunnen duren! We kijken ernaar uit wie zich aan de eerste 'headspin' zal wagen! 

Inkom: 10 euro 
WARP, Apostelstraat 20 in Sint-Niklaas.
Massageruimte voor gesneuvelden wordt voorzien. 

:: Suppoosten gezocht ::

Met Coup De Ville in het vooruitzicht zijn we op zoek naar extra vrijwilligers. Onze vrijwilligerswerking vormt een belangrijk onderdeel bij WARP. We mogen al jaren rekenen op een vast team van vrijwilligers en suppoosten, maar voor een omvangrijke parcourstentoonstelling als Coup De Ville bereiden we dit team graag uit.

Heb je interesse om als suppoost toezicht te houden op 1 van de locaties in de stad? Steek je liever jouw handen uit de mouwen tijdens de opbouw? Help je ons bij het flyeren of afficheren? Of heb je nog andere kwaliteiten die ons kunnen helpen?  Stuur je coördinaten of vragen naar info@warp-art.be
Dank voor je interesse,
Het WARP-team

:: English summary ::

Dear reader of our newsletter,

We are experiencing the last weekend of the VOLT exhibition, but in the meantime we are already fully occupied with the next projects: at WARP, in Eindhoven - but the biggest 'workload' goes to the preparation of the next Coup de Ville exhibition - spring 2024!
Read as you live: INTENSIVE and EXCELLENT!

:: Vacancy artistic assistant  ::

Art Platform WARP in Sint-Niklaas is seeking an artistic assistant (m/f/x) to contribute to the realization of the upcoming edition of the exhibition Coup de Ville in 2024. With the subtitle 'artists & athletes – the hill they climb', we aim for a broad exploration of the similarities and contrasts between these two worlds. For this job vacancy it is a strong advantage to write and speak Dutch.

:: Last weekend of VOLT exhibition ::

The Vredefeesten (mainly known as "De Ballonfeesten") are also the last weekend of the exhibition VOLT! You can still come and watch the sparks of seventeen artistic visions of a world under high voltage. It produces challenging and diverse work around tricky themes. Some works have a high caressability factor and may even be touched. Others are so fragile that you automatically keep a safe distance. What do you think of the work Emanuele Dainotti made with Artificial Intelligence? Is it the future of art or its downfall? 

The participating artists are: Simone Albers (NL), Floris Boccanegra (BE), Jolien Collen (BE), Emanuele Dainotti (IT), Andrea Freckmann (DE), Jamie Kane (SCO), Sebastian Kulbaka (POL/BE), Renée Pevernagie (BE), Nayra Martin Reyes (ES/BE), Jana Romanova (RU), Alice Schiavone (IT), Maaike Anne Stevens (NL), Yeon Sung (Z-Korea), Sanne Vaassen (NL), Gwen van den Bout (NL), Mirte van Duppen (NL), Stefanie Zito (US) and special guest Megan Lindeman (US). 
It goes without saying that WARP has been showing up-and-coming talent the way for years. During the artist village or portfolio days of 2023, these seventeen international artists engaged in a three-day dialogue with dedicated professionals. VOLT reinforced the synergy between WARP and each of the seventeen artists after the artist village. Megan Lindeman, who crossed the Atlantic in 2010 to participate in the then multi-day is showing recent drawings at VOLT as a special guest.

On the street side, you can also enjoy the window display project that gives an opportunity to emerging artists. In window K1 (Apostelstraat 20) you can see the work of Flore Tanghe and in window K2 (Apostelstraat 14) you can see the work of Maaike Huys.

:: Bren Heymans WATER-loop ::

As part of the longer-running project WATER-loop, Bren Heymans already realized an irrigation system together with plant expert Steven Annaert. What catches the eye are the plexi bulbs in which the plants hang against the garden wall at WARP. Brens creativity already led to irrigation systems in Indonesia - years ago and still operational. Now he has designed two modules: one creates ice formation another leads to condensation. Both systems ensure (provided melting in the case of the first) sprinkle the bonsai maples - a sturdy plant marriage. Currently, they are still powered by electricity. The next step is to connect them to a solar panel. Perhaps an interesting system to supply moisture to the parks and flower boxes in many cities?

:: Art tour Eindhoven ::

Meanwhile, a project WARP is realizing with the Make Eindhoven workshop and De Fabriek in Eindhoven. For a year, artists John Cobra, Niko Hendrickx, Geerke Sticker and Merel Van de Casteele focused on curious materials to materialize their ideas.
They could use the facilities and guidance at the Make Eindhoven workshop and will present their results in the majestic exhibition space De Fabriek in Eindhoven. We will organize a trip by bus on November 11 and visit the Van Abbemuseum and afterwards experience the vernissage of their exhibition with the fascinating name "Malabou in Malibu.

Would you like to join us?
 • Participation costs 40€ / 35€ for members
 • Bus ride Sint-Niklaas - Eindhoven, introduction on the bus, entrance ticket to the Van Abbemuseum and participation in the vernissage at De Fabriek in Eindhoven.
 • Departure: 8h30 parking pool Sint-Niklaas / return 17h30.
Transfer to the WARP account number: KBC: BE 48 7330 3601 5827 - mention: Uitstap Eindhoven)

:: DISCO-party on October 7 ::

To raise additional funds for the next Coup de Ville, we are organizing a first athletic evening: the DISCO-party.

Those who still remember this music, and especially dance style (hello Midnight Fever!), will hit home on Saturday, Oct. 7. Considering the average age of those who can still remember this period tacks on what is called "the more mature youth," you will be able to perform your moves between 8 p.m. and 1 a.m. Physical efforts that would last longer are no longer justified for this age group. However, DJ Pete Vintage (remember 'The 55' - Kuiperskaai Ghent), is already looking forward to it and as a fervent night owl, it might take longer! We look forward to seeing who will venture into the first 'headspin'! 

Entrance fee: 10 euro
WARP, Apostelstraat 20 in Sint-Niklaas.
Massageroom for fallen soldiers will be provided.
Until soon, keep well and safe,
The WARP-team. 
STEUN WARP EN WORD NU LID !
Facebook Facebook
Website Website
Instagram Instagram
Email Email
Copyright © 2023 Warp, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences