Newsletter

 

Subscribe here-under to receive our newsletter

 

(*)
(*)
(*)
Latest newsletter WARP Nieuwsbrief
(EN below) Gewaardeerde lezers van de WARP-nieuwsbrief,

Kom zeker kijken naar de nieuwe creaties van ons etalageproject K1 & K2! Je kan ook met ons mee naar Eindhoven om de tentoonstelling 'Malabou in Malibou' te bezoeken of verkies je onze benefiet of eerder een cursus eerste hulp? En ja hoor, na een oproep waar bijzonder veel respons op kwam hebben we een nieuwe medewerker om de volgende Coup de Ville-tentoonstelling voor te bereiden.

Alle info hierover vind je in deze nieuwsbrief.

:: K1 & K2 ::

Edith Ronse (K2) is beeldhouwer en docent aan d’Academie Beeld in Sint-Niklaas. Voor haar intrigerende sculptuur langs beide zijden van een raam inspireerde ze zich onder meer op sculpturen van Aristide Maillol en Karel Aubroeck die via de vrouwelijke figuur een rivier verbeelden. Voor haar gaat het over: binnen en buiten / het zichtbare en het onzichtbare / het fysieke lichaam als doorzichtig glas / enkel glas / barrière en doorkijk / absorberen / bewegingsvrijheid / het aanvoelen van grenzen / duwen / doorbreken / aftasten en durven / weerstand en stromen.
Edith is een van de kunstenaars die zal deelnemen aan de volgende editie van Coup de Ville en daar kijken we enorm naar uit.
Reinhard Doubrawa (K1) is beeldend kunstenaar uit Duitsland. Sinds een 25-tal jaar bouwt hij aan een consistent oeuvre waarin taal en de betekenis van woorden de hoofdrol spelen. In de etalage K-één bouwde Reinhard een zorgvuldig uitgelichte installatie met het felgele woord ‘what*’ op een transparant zwart gaas. In de diepte zie korte vragen met ‘next’. Reinhard verbindt typografie, betekenis, ruimte én ook tijd. Uiteindelijk is ‘what’s next?’ de vraag die hij stelt. Een open vraag! Want ‘gesloten vragen’ waar je met ja of nee (wit of zwart, rechts of links, …) kan antwoorden zijn in feite gemakkelijk. In tegenstelling tot een open vraag hoef je er niet meer echt bij na te denken.

K1: Etalage WARP, Apostelstraat 20: Reinhard Doubrawa
K2: Etalage Edith & Michaël, Apostelstraat 14: Edith Ronse

Deze werken zijn nog te bewonderen tot en met 4 november!

:: Malabou in Malibu | Kunstreis Eindhoven ::

‘Malabou in Malibu’ is een project dat WARP realiseert in samenwerking met de werkplaats Make Eindhoven en de presentatieplek De Fabriek. Kunstenaars John K. CobraNiko HendrickxGeerke Sticker en Merel Van de Casteele waar WARP een nauwe band mee heeft, hebben gedurende een jaar onderzoek gedaan en geëxperimenteerd met diverse materialen om hun ideeën te materialiseren. Ze onderzochten de eigengereidheid en mogelijkheden van enkele bijzondere materialen. Welke gedaante en betekenis geef je uiteindelijk aan grondstoffen zoals slijm, vet, vogelzaad, rubber, silicone of voor consumptie ongeschikt verklaarde melk? Voor de kunstenaar van nu, die procesmatig en onderzoekend te werk gaat, is interdisciplinariteit een gegeven. Alle tools, middelen, kennis en bagage kunnen ingezet worden om een vraag te onderzoeken, een probleem te tackelen of een onderwerp uit te diepen. Maken is een vorm van denken geworden. De exotische titel werd door de kunstenaars gekozen en verwijst vooral naar de Franse filosofe Cathérine Malabou en haar concept van ‘plasticiteit’. Ze stelt dat structuren en levensvormen voortdurende veranderen en aan transformatie onderhevig zijn.
De opening vindt plaats op 11 november, daarom organiseren we die dag een uitstap met de bus en bezoeken we het Van Abbemuseum en maken nadien de vernissage mee van deze tentoonstelling!

Wil je graag met ons mee?

  • Busrit Sint-Niklaas – Eindhoven, inleiding op de bus, toegangsticket tot het Van Abbemuseum en de deelname aan de vernissage in De Fabriek in Eindhoven.
  • Vertrek: 8u30 parking zwembad Sint-Niklaas  / terugrit 17u30.
  • Graag een mailtje naar info@warp-art.be, met vermelding van de namen
  • Deelname kost 40€ / 35€ voor leden
  • Jouw inschrijving is compleet na overschrijving op het WARP-rekeningnummer: KBC: BE 48 7330 3601 5827 - vermelding: Uitstap Eindhoven
Voor de kunstenaars onder ons organiseren we op zaterdag 25 november opnieuw een socratisch gesprek onder leiding van Aäron Willem. Dit gesprek gaat door in De Fabriek te Eindhoven en start om 13.30u. We nodigen je graag uit om eerst samen te lunchen vanaf 12u. Deelname hiervoor is 10€ (incl lunch). Voor meer info en inschrijvingen: info@warp-art.be 

:: Cursus Eerste Hulp ::

Iedereen was van ‘dancing shoes’ voorzien op de WARP-DISCO-PARTY en je voelde de atmosfeer van de seventies groeien. Helaas kwam een van de aanwezigen, Stefan Martens, binnenhuisarchitect en ontwerper van de WARP-bar na een hartstilstand ten val. Een meer dan dramatische wending met alerte aanwezigen die kordaat tot reanimatie overgingen. Er kwamen nog drie ploegen van de MUG aan te pas alvorens hij naar de spoeddienst overgebracht werd. Ondertussen onderging Stefan een operatie en gaat het de goede richting uit met zijn revalidatie. Elke aanwezige was in shock en velen beseften dat ze die levensreddende hulp niet zouden kunnen aanbieden. Daarom bieden we jullie graag een spoedcursus reanimatie aan in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen. Momenteel konden we hier nog geen datum voor vastpinnen. We houden je hierover op de hoogte via onze website en social media. 

:: Fun @ the Fundraising::

Om het werkjaar financieel positief te eindigen, organiseert WARP al een aantal jaren een fundraising. WARP is vervlochten met de Stichting Jan Buytaert, de eigenaar van het gebouw.
Veel inlevingsvermogen vraagt het niet om in te zien dat dit negentiende eeuwse pand chronisch ouderdomskwaaltjes heeft die verzorgd moeten worden. Met een diner en de verkoop van een aantal geschonken kunstwerken (héél veel dank geliefde kunstenaars) slagen we daar telkens weer in. Dit jaar organiseren we onze benefiet op zaterdag 18 november. Wil je ons steunen en deelnemen? Stuur dan een mailtje voor meer info naar: info@warp-art.be
Anne Van Outryve

:: Onze nieuwe artistiek assistent ::

Uit meer dan 70 inzendingen selecteerden we 10 kandidaten die op gesprek kwamen. Daaruit werd Saraya Richter gekozen als nieuwe medewerker bij WARP. 
Haar reactie: "Onwezenlijk, dat ik werd aangenomen als artistiek assistent ter ondersteuning van Coup de Ville 2024. Enthousiasme. Dat was wat ik voelde toen ik op vrijdag 6 oktober voor de eerste keer deel mocht uitmaken van WARP. Fijn om deel te mogen uitmaken van een omgeving die niet alleen geeft, maar ook inspireert. Als een verzamelaar van impressies en leergierig persoon zijnde, kijk ik er niet alleen naar uit om te mogen bijleren bij WARP maar ook om hier zelf actief aan te kunnen bijdragen."
Saraya studeerde taal- en letterkunde en voltooit momenteel als werkstudent aan de VUB de richting kunstgeschiedenis en archeologie. Ze speelt ook saxofoon en beoefende atletiek. 

:: Inleidende lezing Coup de Ville 2024 ::

Om de volgende editie 'Artist & Athletes: The Hill They Climb' optimaal voor te bereiden, kan je bij WARP een lezing aanvragen voor je vereniging. Mocht je interesse hebben in prijs, duur, inhoud en mogelijke data, stuur dan een mailtje naar info@warp-art.be
Dank voor je interesse,
Het WARP-team

:: English summary ::

:: K1 & K2 ::

Edith Ronse (K2) is a sculptor and a teacher at the d’Academie Beeld in Sint-Niklaas. For her intriguing sculpture on both sides of a window, she drew inspiration from sculptures by Aristide Maillol and Karel Aubroeck, which depict a river through the female figure. For her, it's about: inside and outside / the visible and the invisible / the physical body as transparent glass / single glass /  barriers and a view through / absorption / freedom of movement / sensing boundaries / pushing / breaking through / exploring and daring / resistance and flow.
Edith will participate at the next edition of Coup de Ville in 2024 and her new piece of art will be inspired by wrestlers and judoka.

Reinhard Doubrawa (K1) is a visual artist from Germany. For about 25 years, he has been building a consistent body of work in which language and the meaning of words take center stage. In the K-one storefront, Reinhard created a carefully lit installation with the bright yellow word 'what*' on transparent black mesh. In the depth, you notice short questions that end with 'next.' Reinhard connects typography, meaning, space, and time. Ultimately, 'what's next?' is the question he poses. It's an open question! Closed questions that can be answered with a simple yes or no (white or black, right or left, etc.) are, in fact, easy. Unlike an open question, you don't really need to think much about them.
Curator: Paul L. Van Haegenberg

:: Art tour Eindhoven ::

'Malabou in Malibu' is a project realized by WARP in collaboration with the Make Eindhoven workshop and the De Fabriek presentation site. For a year, artists John K. Cobra, Niko Hendrickx, Geerke Sticker and Merel Van de Casteele with whom WARP has a close relationship, researched and experimented with various materials to materialize their ideas. They investigated the idiosyncrasies and possibilities of some special materials. What shape and meaning do you ultimately give to raw materials such as slime, fat, birdseed, rubber, silicone or milk declared unfit for consumption? For today's artist, who is process-oriented and inquisitive, interdisciplinarity is a given. All tools, resources, knowledge and baggage can be used to investigate a question, tackle a problem or explore a subject in depth. Making has become a form of thinking. The exotic title was chosen by the artists and refers primarily to French philosopher Cathérine Malabou and her concept of "plasticity. She argues that structures and forms of life are constantly changing and subject to transformation.
The opening will take place on November 11, so that day we will organize a trip by bus and visit the Van Abbemuseum and afterwards experience the vernissage of this exhibition!

Would you like to join us?
  • Participation costs 40€ / 35€ for members
  • Bus ride Sint-Niklaas - Eindhoven, introduction on the bus, entrance ticket to the Van Abbemuseum and participation in the vernissage at De Fabriek in Eindhoven.
  • Departure: 8h30 parking pool Sint-Niklaas / return 17h30.
Transfer to the WARP account number: KBC: BE 48 7330 3601 5827 - mention: Uitstap Eindhoven)

:: Our new artistic assistant ::

From more than 70 submissions, we selected 10 candidates to interview. From these, Saraya Richter was chosen as the new employee at WARP.
Her reaction: "Unreal. That's how it felt when I received a call on Tuesday evening, October 3, with the news that I had been hired as an artistic assistant to support Coup de Ville 2024. Enthusiasm. That was what I felt when I got to be part of WARP for the first time on Friday, Oct. 6. Great to be part of an environment that not only gives, but inspires. Being a collector of impressions and eager to learn, I'm not just looking forward to it.
To be able to learn from WARP but also to be able to actively contribute to this myself." 
Saraya studied language and literature and is currently completing art history and archaeology as a working student at VUB. She also plays the saxophone and practices athletics. 
Until soon, keep well and safe,
The WARP-team. 
STEUN WARP EN WORD NU LID !
Facebook Facebook
Website Website
Instagram Instagram
Email Email
Copyright © 2023 Warp, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences